Vytvorili sme publikáciu mapujúcu stav žiackych školských rád na stredných školách v Košickom kraji

Koncom roka 2021 sa nám podarilo uskutočniť prieskum na stredných školách v Košickom kraji, v ktorom sme sledovali stav ŽŠR, ak fungujú ako fungujú a aké aktivity realizujú.
Podarilo sa nám osloviť 102 škôl a školských zariadení pôsobiacich na území Košického kraja (bez ohľadu na zriaďovateľa). 645 respondentov z 87 škôl nám vyplnilo pripravený dotazník.

Aktivita bola zameraná na realizáciu monitoringu stavu žiackych školských rád v Košickom kraji. Prieskum bol zameraný na zistenie nasledovných ukazovateľov: 

 • počet stredných škôl, na ktorých je zriadená ŽŠR
 • počet aktívnych / neaktívnych ŽŠR na stredných školách v Košickom kraji zisťovaním kvantity realizovaných aktivít
 • počet členov jednotlivých ŽŠR
 • počet ŽŠR so schválným štatútom 
 • počet ŽŠR, ktoré majú miesto v rade školy
 • spôsob realizácie volieb
 • frekvencia a typ realizovaných aktivít
 • vzdelávacie potreby ŽŠR
 • spôsoby komunikácie ŽŠR s vedením, verejnosťou a interne
 • formy želanej podpory fungovania ŽŠR zo strany RMKK
 • zber podnetov pre zlepšenie legislatívnej podpory ŽŠR
 • zber podnetov pre zlepšenie fungovania ŽŠR na SŠ

Sumár zistení anonymizovaného prieskumu sme zhrnuli do publikácie „Monitoring stavu žiackych školských rád v Košickom kraji 2021“.

Získavanie dát prebiehalo koncom roka 2021 a v uplynulých dvoch mesiacoch tohto roka sme všetky odpovede spracovávali, overovali a pretavili do grafickej podoby. Publikácia „Monitoring stavu žiackych školských rád v Košickom kraji“ má síce 36 strán, ale je plná grafov, vizualizácii a informácií, ktoré Vám prinesú lepší obraz o tom, ako funguje škola demokracie na stredných školách v Košickom kraji.

Do aktivity sme zapojili členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja (momentálne pod novým názvom Študentský parlament Košického kraja), Regionálne centrum mládeže – CVČ Košice.

Táto publikácia bola podporená z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš