HLAS MLADÝCH

Historický míľnik v činnosti RMKK

Vďaka dlhodobej realizácii aktivít v oblasti mládežníckej politiky a participácie v kraji a spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja sa RMKK podarilo dosiahnuť míľnik v jej činnosti a teda uzavrieť Memorandum o spolupráci medzi Radou mládeže Košického kraja a Košickým samosprávnym krajom. Cieľom memoranda je realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality mládežníckej politiky v kraji, posilnenie postavenia mládežníckych organizácii, žiackych školských rád a parlamentov mládeže a aktivít zameraných na pravidelný zber podnetov a potrieb pre tvorbu regionálnej mládežníckej politiky s cieľom zlepšenia života mladých ľudí v Košickom kraji.

Áno, vieme, znie to tak nekonkrétne a všeobecne, ale podstatou je, že aj v roku 2017 budeme realizovať aktivity, kde sa vás budeme pýtať na váš názor, nápady, potreby, ktoré následne predstavíme kompetentným osobám, aby sa rozhodovanie o mladých nedialo bez mladých.

Vyhlasovateľom PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ (ďalej len „programy“) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MŠVVaŠ SR“). Zabezpečujú na základe príkazu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 54/2013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 10. októbra 2013, a to prostredníctvom príslušného odboru, ktorým je odbor mládeže a komunitárnych programov.

Implementačným orgánom programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Programy vychádzajú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“).

Programy sú nástrojom ministerstva na plnenie cieľov aktuálnych a pripravovaných strategických dokumentov Vlády Slovenskej republiky pre oblasť politiky voči mládeži, ktoré zdôrazňujú potrebu väčšej investície do tých oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú.
V nadväznosti na politický rámec spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii programy podporujú ciele dokumentu „Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže“, ktorý Rada EÚ prijala dňa 27. 4. 2009.

Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže a to:
– na úrovni samosprávnych krajov,
– na celoštátnej úrovni.

Cieľom programu HLAS mladých je:
a) zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách,
b) zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve,
c) posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na
celoštátnej úrovni,
d) posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí,
e) zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej
a Európskej mládežníckej politiky,
f) vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami
zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí,
g) zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej
úrovni,
h) posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže
a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach a v mládežníckej politike na národnej
úrovni,
i) identifikovať a vychovávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych
krajov a na celoštátnej úrovni.