Strategický plán Rady mládeže Košického kraja na roky 2017 – 2022

V súčasnosti platnou Stratégiou RMKK je stratégia prijatá do roku 2021 s tým, že bola predĺžená jej platnosť do konca roka 2022 z dôvodu, zapracovania nových dokumentov a to najmä Koncepcie rozvoja práce s mládežou v KSK 2021-2025 (2030) a novej Národnej Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028. Teda naším cieľom je do konca roka 2022 pripraviť a schváliť  Strategický plán RMKK  pre roky 2021 – 2028.

Strategický plán Rady mládeže Košického kraja bol vytvorený za účelom:

 • jasného smerovania organizácie do budúcnosti,
 • posilnenia tímovej práce,
 • ľahšieho vyriešenia organizačných problémov,
 • sústredenia pozornosti na najdôležitejšie oblasti,
 • lepšieho predvídania zmien a rýchlejšieho reagovania na nich,
 • zvýšenia výkonnosti organizácie,
 • efektívnejšieho hospodárenia so zdrojmi.

Na tvorbe strategického plánu Rady mládeže Košického kraja (RMKK) participovali:

 • členovia predsedníctva RMKK,
 • členovia kontrolnej komisie RMKK,
 • externý facilitátor.

Časové obdobie tvorby strategického plánu Rady mládeže Košického kraja:

 • január – apríl 2017

Charakteristika Rady mládeže Košického kraja:

 • demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, ktoré pôsobí na území Košického kraja.

Predmet činnosti Rady mládeže Košického kraja:

 • zastupovať záujmy svojich členov a pozorovateľov,
 • poskytovať pre členov a pozorovateľov poradenské, metodické a informačné služby,
 • realizovať pobytové, športové a vzdelávacie podujatia pre deti a mládež,
 • organizovať vzdelávacie aktivity, ktoré sú potrebné pre členov združenia, s tým súvisí aj príprava a realizácia vlastných vzdelávacích programov,
 • ovplyvňovať politiku štátu v prospech vytvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže,
 • spolupracovať s organizáciami doma i v zahraničí, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže,
 • v spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych v rámci Košického kraja.

Vízia Rady mládeže Košického kraja

Košický kraj, miesto príležitostí, kde sa mladí ľudia chcú a vedia realizovať.

Poslanie Rady mládeže Košického kraja

Byť dôležitým partnerom organizácií a inštitúcií, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí v Košickom kraji a napomáhať k vytváraniu podmienok pre ich rozvoj a sebarealizáciu.

Hodnoty Rady mládeže Košického kraja

demokracia, spolupráca, odbornosť, zodpovednosť, profesionalita, ľudskosť a multinázorovosť

Cieľové skupiny Rady mládeže Košického kraja

 • Primárna cieľová skupina RMKK (osoby, ktoré sú priamo dotknuté pôsobením RMKK)
  • členské organizácie,
  • mladí ľudia v Košickom kraji, ktorí sú aktívne zapojení do aktivít RMKK,
  • mladí vedúci, mládežnícki vedúci/mladí lídri a pracovníci s mládežou, ktorí sú aktívne zapojení do aktivít RMKK.
 • Sekundárna cieľová skupina RMKK (pocítia zmenu prostredníctvom primárnej cieľovej skupiny RMKK)
  • členovia členských organizácií,
  • mladí ľudia v Košickom kraji, ktorí sa pasívne zúčastnili aktivít RMKK,
  • mladí vedúci, mládežnícki vedúci/mladí lídri a pracovníci s mládežou, ktorí sú pasívne zapojení do aktivít RMKK,
  • partnerské organizácie.
 • Terciálna cieľová skupina RMKK (nepriamo ovplyvnení aktivitami RMKK)
  • okolie a príbuzní mladých ľudí z primárnej a sekundárnej cieľovej skupiny,
  • obce,
  • médiá.

Hlavný cieľ Rady mládeže Košického kraja

Sieťovať, vytvárať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré ovplyvňujú ich život v Košickom kraji.

Špecifické ciele RMKK v rokoch 2017 – 2022

 • Sprofesionalizovať riadenie RMKK
 • Zabezpečiť viaczdrojové financovanie RMKK
 • Rozšíriť pôsobenie a vplyv RMKK v Košickom kraji
 • Spropagovať činnosť RMKK a zvýšiť povedomie o RMKK