Projekty & Aktivity

Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 je grantová schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ktorá umožňuje organizáciám ako je naša Rada mládeže Košického kraja podieľať sa na plnení cieľov v oblastiach platnej mládežníckej politiky. Sú to najmä oblasti Participácie a Dobrovoľníctva a preto sa Rada mládeže Košického kraja zapája a je úspešným žiadateľom týchto grantových výziev.

Pred rokom 2014 tu bol program ADAM, ktorý taktiež nadväzoval na štátnu politiku voči mládeži, a ktorého úspešným žiadateľom bola naša Rada mládeže Košického kraja.

Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 sa zameriavajú najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Dotácia v rámci jednotlivých Programov bude prioritne poskytnutá na aktivity podporujúce mládež s nedostatkom príležitostí, t.j. mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení zo vzdelanostných, sociálnych, fyzických, psychologických, hospodárskych, kultúrnych dôvodov alebo pretože bývajú v odľahlých oblastiach.

Ciele a druhy Programov

Všeobecné ciele Programov sú:

zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život,
posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti,
prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,
prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti,
prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo,
prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, a to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania,
prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020“, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v oblasti mládeže.
Špecifické ciele Programov sú:
rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou,
napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti,
rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej úrovni,
rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na nadregionálnej a celoštátnej úrovni,
zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni,
zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie.
V súlade so špecifickými cieľmi sa určujú nasledovné Programy:

Program „PODPORA mládežníckych organizácií“,
Program „PRIORITY mládežníckej politiky“,
Program „HLAS mladých“,
Program „SLUŽBY pre mladých“,
Program „KOMUNITA mladým“,
Program „DÔKAZY o mladých“.

prevzaté so stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Dokumenty k samotným programom Hlas a Priority si môžete stiahnuť na našej stránke v časti STIAHNI SI.