PRIORITY MLADÝCH

Vyhlasovateľom PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ (ďalej len „programy“) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MŠVVaŠ SR“). Zabezpečujú na základe príkazu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 54/2013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 10. októbra 2013, a to prostredníctvom príslušného odboru, ktorým je odbor mládeže a komunitárnych programov.

Implementačným orgánom programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Programy vychádzajú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“).

Programy sú nástrojom ministerstva na plnenie cieľov aktuálnych a pripravovaných strategických dokumentov Vlády Slovenskej republiky pre oblasť politiky voči mládeži, ktoré zdôrazňujú potrebu väčšej investície do tých oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú.
V nadväznosti na politický rámec spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii programy podporujú ciele dokumentu „Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže“, ktorý Rada EÚ prijala dňa 27. 4. 2009.

Účel výzvy v programe PRIORITY:

Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti; prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež; prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Výzva je zameraná na podporu aktivít zameraných na:

A. zviditeľnenie tématickej priority v oblasti mládeže v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 (ďalej SK PRES 2016). V rámci výzvy sa podporia projekty zamerané na zdôraznenie významu odhaľovania a rozvíjania talentu a tvorivosti mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov a inovatívnych metód v práci s mládežou tak, aby reagovali na ich aktuálne problémy, potreby a očakávania. Podnetné vzdelávacie prostredie v práci s mládežou by malo prispieť k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a k zvýšeniu ich zručností potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí. Výzva je tiež zameraná na podporu vytvárania partnerstiev v tejto oblasti, vytvárania a organizovania aktivít, ktoré pomôžu v zviditeľňovaní šírenia témy SK PRES 2016 medzi mládežníckou verejnosťou.

B. podporu základných hodnôt Európskej únie u mladých ľudí v kontexte aktuálnych spoločenských výziev. V rámci výzvy sa podporia projekty rozvíjajúce u mladých ľudí rešpekt k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a dodržiavaniu ľudských práv, nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti a solidarite. Výzva je tiež zameraná na aktivity posilňujúce kritické myslenie, zvlášť v kontexte internetu a sociálnych médií, napomáhajúce pochopiť realitu, odlíšiť fakty od názoru, rozoznať propagandu a odolať všetkým formám indoktrinácie a nenávistným prejavom.

C. budovanie systému kvality práce s mládežou a zabezpečenie dôkazov o prínose/dopadoch práce s mládežou. V rámci výzvy sa podporia projekty pilotne zavádzajúce systém kvality práce s mládežou vo vnútri organizácií a na úrovni všetkých jej zložiek. Výzva je tiež zameraná na podporu získavania aprezentovania dôkazov odopade práce smládežou ajej prínose pre mladého človeka, komunitu a spoločnosť.