Konferencie o mládeži

Konferencie o mládeži boli jednou z hlavných aktivít našich projektov v rámci grantovej schémy HLAS MLADÝCH od roku 2014 . V roku 2019 sme  zorganizovali zatiaľ posledný 6. ročník týchto konferencií.

Konferencie organizujeme pravidelne v krajskom meste Košice ako aj v ďalších okresných mestách Košického kraja. Podarilo sa nám za 6 ročníkov navštíviť našimi konferenciami priateľov v Gelnici, Rožňave, Spišskej novej Vesi, Sobranciach, Michalovciach, Trebišove, Veľkých Kapušanoch a boli sme tiež v Kráľovskom Chlmeci.

Hlavným cieľom konferencií bolo informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach aktívnej participácie na aktivitách, projektoch organizovaných miestnymi, regionálnymi, národnými ako aj medzinárodnými organizáciami, nadáciami, grantovými schémami a podobne. Informovali sme a prezentovali  účastníkom naše poslanie a aktuálne projekty, predstavovali naše členské organizácie a sieťovaním Košického kraja sme sa snažili mladým priblížiť ďalšie miestne organizácie, ktoré pracujú s mládežou a o ktorých mnohokrát miestni mladí ani nevedia. Účastníkom sme zároveň umožnili spoznať ľudí, ktorí sú jednoznačne  pozitívnym príkladom z praxe.

Ďalším dôležitým cieľom, ktorý sa nám podarilo naplniť bol zber podnetov, nápadov i problémov od mladých ľudí, ktoré sme spracovali do odporúčaní pre miestnu samosprávu a odbor školstva VÚC Košického kraja. Aj vďaka týmto poznatkom, sme sa mohli podieľať na tvorbe aktuálnej Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 s vyhliadkou na rok 2030.

Konferencie by nevznikli bez veľkej podpory a spolupráce a účasti našich členských a partnerských organizácií, členov Obecných rád mládeže a Mládežníckych parlamentov, miestnej samosprávy a ďalších osôb, za to im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v ďalších rokoch.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRProgramy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.