Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030) je na svete.

Dňa 28.06.2021 bola na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v Košiciach schválené Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2025 (s výhľadom do roku 2030). Uznesenie č.549/2021

Boli sme pritom, pomáhali sme ako sme vedeli, sieťovali sme, konzultovali 😉 Veríme, že angažovanosť a energia, ktorú do toho pracovná skupina pod vedením Natali Vince vložila, padne na úrodnú pôdu 😉 Pracovnú skupinu tvorili prevažne zástupcovia členských a partnerských organizácií, ktorých sme odporúčali.

Tvorba Koncepcie bola realizovaná participatívnym spôsobom. Na zistenie aktuálnych potrieb a preferencií mladých ľudí sme využili online dotazník zaslaný vyše 4 200 mladým ľuďom vo veku od 11 – 23 rokov (v rámci škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja). Hlavné výstupy dotazníka prezentované aj v tejto Koncepcii a vyšpecifikované v malých fokusových skupinách s mladými ľuďmi boli následne prezentované vyše 40 zástupcom z 31 organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou a pôsobiacich na území Košického kraja. Medzi nimi aj my viď samotná Koncepcia str. 25.

Agentúra regionálneho rozvoja, n.o., Košice
Brave kids Slovakia, Sobrance
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
CVČ – Regionálne centrum mládeže
Centrum voľ ného času, Orgovánová 5, Košice
CPPPaP, Karpatská 8, Košice
CEDIN
Detská organizácia FÉNIX, o.z.
Dobrovoľ nícke centrum Košického kraja
DOFE SK
EDUCON
ETP Slovensko
Inštitút pre aktívne občianstvo
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko)
Karpatská nadácia
Keď môžem, pomôžem, OZ
Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja (KR ŽŠR KK)
Mesto Košice – oddelenie školstva – referát športu a mládeže
Mesto Rožňava – oddelenie školstva
Mladí ľ udia a život, OZ, SNV
Platforma dobrovoľ níckych centier a organizácií
Pre lepší život, OZ
Rada mládeže Košického kraja
Rozbehni sa!
SKAV (Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní)
Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Slovenská debatná asociácia
Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka
UNIPOC (Univerzitné poradenské centrum)
Youthfully Yours SK, OZ

Podieľali sme sa hlavne na tvorbe focusových skupín. Aktivita č. 7 projektu Hlas mladých 2020, ktorý bol súčasťou schváleného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programov pre mládež na roky 2014 – 2020, administrovaný Iuventa – Slovenským inštitútom mládeže Slovenskej republiky.

Výsledkom tohto participatívneho procesu je Koncepcia, ktorá obsahuje 6 strategických priorít, pričom každá priorita upresňuje špecifické ciele, na ktoré nadväzujú konkrétne opatrenia a k nim stanovené merateľné ukazovatele. Výsledná podoba dokumentu prešla aj procesom pripomienkovania, nakoľko bola Koncepcia zaslaná 70 zástupcom organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou.

Cieľom tejto Koncepcie je určiť jasnú víziu smerovania kraja v oblasti práce s mládežou s cieľom rozvoja a skvalitnenia jej života. Zámer je kladený nielen na kľúčové kompetencie storočia, ako sú kritické myslenie, podnikavosť, participácia a aktívne občianstvo, zlepšenie komunikačných schopností, ale aj na podporu prepojenia formálneho vzdelávania
s neformálnym (zážitkovým) vzdelávaním. A v neposlednom rade aj na posilnenie psychickej odolnosti mladých ľudí, čo sa ukázalo v tejto pandemickej dobe ako obzvlášť potrebné.

zdroj: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetailBod?id_session=157&id_node=12366

Fotografie z pracovných skupín

Post Author: Marián Švekuš