Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Spišská Nová Ves

Po roku sme sa opäť stretli v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, aby sme v rámci Konferencií mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými naplnili stanovené ciele. Účastníci konferencie mali možnosť vyjadriť svoje názory na vopred pripravené otázky a taktiež sa dozvedeli o záveroch zo Správy o mládeže 2018. Následne mali možnosť sa inšpirovať mladými ľuďmi z regiónu, ktorí v mladom veku dosiahli pozoruhodné úspechy. Študentky predstavili svoj projekt @Nesmeť, zástupcovia z OZ Mladí ľudia a život odprezentovali svoje aktivity, ktorými sú známy nielen na východnom Slovensku, dozvedeli sme sa niečo viac o úspešnej lokálnej značke Novejša, regionálny konzultant Iuventa – Slovenského inštitútu mládeže predostrel súčasne príležitosti pre mladých. O možnostiach aktívnej participácie na úrovni školskej samosprávy nám porozprával predseda Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja. Vieme už aj to, ako vznikol projekt Vlakotúra po východe a o tom, akou cestou si prešiel mladý človek, aby vďaka úspechu v ostatných komunálnych voľbách sa stal jedným z najmladších primátorov na Slovensku.
Za spoluprácu ďakujeme OZ Mladí ľudia a život a Klubu mladých, s ktorými niekoľkoročná spolupráca prináša svoje ovocie v podobe spoluorganizácie nielen predmetných konferencií, ale svojou existenciou dopomáhajú k rozvoju mládeže a mládežníckej politiky v Spišskej Novej Vsi.

Spišskonovoveská mládež je v rámci svojho mesta a okresu hrdá na miesta s historickým, turistickým a kultúrnym významom (Slovenský raj, spišskonovoveské námestie, parky a pod.). Dôraz bol kladený aj na tradície, ktoré sú uchovávané aj v súčasnosti a s nimi spojená charakteristika Spišiakov ľudí, ktorým záleží na medziľudských vzťahoch. Mladí ľudia si vážia dostatok príležitostí pre túto vekovú skupinu z hľadiska kultúrneho vyžitia. V tejto súvislosti nezabudli ani na existenciu Klubu mladých a jeho významu pre spišskonovoveskú mládež.
Aj napriek existencii Klubu mladých mládež pociťuje nedostatok zariadení podobného zamerania. Uvedomujú si aj problém nedostatočného zastúpenia ľudí do 30 rokov v samosprávnych orgánoch obecných a mestských zastupiteľstiev. Vo všeobecnosti je problém nielen s ponukou pracovných príležitostí, ale aj s finančných ohodnotením už existujúcich pracovných miest. Dôsledkom je odliv mladých ľudí z okresu za lepšími podmienkami. V rámci nedostatkov bolo poukazované na zlé nastavenie autobusových spojov mestskej hromadnej dopravy, nedostatočné verejné osvetlenie, nízky počet verejných toaliet a absencia stravovacích zariadení (ako napr. KFC, alebo McDonalds). Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná aj športovým aktivitám pre verejnosť a lepšej propagácii podujatí rôzneho charakteru, ktorých cieľovou skupinou je mládež.
Vo všeobecnosti volení predstavitelia mesta Spišská Nová Ves by mali dbať väčší dôraz na komunikáciu s občanmi, čistotu verejných priestranstiev a zriadiť viac sociálnych zariadení (napr. pre bezdomovcov a iné, spoločensky ohrozené skupiny obyvateľstva, ktoré sú na okraji záujmu majority). Dôležitou sa stáva aj otázka riešenia rómskej problematiky. Malo by dôjsť k zníženiu cien parkovného, mala by sa zvýšiť podpora lokálnych podnikateľov, mal by sa minimalizovať nekoordinovaný výrub stromov a v niektorých prípadoch by bolo vhodnejšie spropagovať podujatia spoločenského významu. Samosprávy na komunálnej úrovni by mali viac podporovať mládež v ich aktívnej participácii a možnostiach aktívneho zapájania sa do tvorby mládežníckej politiky. Regionálna samospráva by mala dôslednejšie kontrolovať kvalitatívnu úroveň stredných škôl v okrese.
Mladí ľudia v spišskonovoveskom okrese si uvedomujú význam dobrovoľníctva a z neho plynúce benefity. Aj z toho dôvodu plánujú vyvíjať väčšiu snahu v angažovanosti sa v oblasti dobrovoľníctva. Sú si vedomí toho, že nestačí sa len sťažovať. Musia začať od seba, je potrebné sa ozývať, aby bol počuť hlas mladých. Svoju pridanú hodnotu vidia aj v motivácii mladých ľudí prostredníctvom realizácie rôznych workshopov na žiaduce témy. Je nevyhnutné vo väčšej miere medializovať príbehy úspešných mladých ľudí, ktorí by mali byť inšpiráciou pre súčasnú mladú generáciu. Mládež je odhodlaná nadviazať korektnú spoluprácu so samosprávou pre dosiahnutie cieľov v oblasti mládežníckej politiky.

Fotky z podujatia nájdete TU

Post Author: Marián Švekuš