KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – SOBRANCE (Séria konferencií mládeže 2019)

Už v poradí šiestykrát sme ako Rada mládeže Košického kraja organizovali jedinečnú sériu konferencií s názvom # Dotvorme svoj kraj na území Košického kraja pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja. Jedným zo šiestich miest, kam sme zavítali, boli 12.12.2019 aj Sobrance.

Sleduj VIDEO: Konferencia mládeže v Sobranciach 2019

Našou snahou bolo v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže podporiť zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv.
Počas konferencií sme informovali účastníkov o možnostiach pre mladých, možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách. V neposlednom rade sme s účastníkmi hovorili aj o prínosoch práce s mládežou.

Konferencia bola určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkov s mládežou, zástupcov tretieho sektora, zástupcov samosprávy a všetkých tých, ktorým mládež v Košickom kraji nie je ľahostajná. Vďaka konferenciám sme vytvorili priestor pre komunikáciu a podporili sme konštruktívny dialóg medzi nimi.

Účastníkmi konferencie v Sobranciach boli najmä žiaci z týchto škôl:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium Sobrance

Súčasťou úvodu moderátorskej dvojice Miška & Majo bola dohoda o načasovaní programu konferencie, ktorý pozostával z troch tematických blokov a nastavenie si pravidiel.

Moderátori v prvom bloku vyzvali prvého hosťa, pani Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Tá pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Magisterský titul v odbore psychológia získala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, doktorský titul v odbore Medical sciences na Univerzite v Groningene v Holandsku. V súčasnosti sa podieľa na štúdii Care4Youth zameranej na zdravý vývin detí a dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní. Ako jedna z najkompetentnejších osôb prišla na pozvanie RMKK porozprávať niečo o medzinárodnej štúdii Health Behaviour of School-Children Children (HBSC), na ktorej sa osobne podieľala. Štúdia sa venuje zdraviu a so zdravím súvisiacim správaním školákov so zameraním na témy fyzická aktivita, trávenie voľného času, aktívny životný štýl, komunita/okolie. A keďže sa Jarka dlhodobo angažuje v oblasti práce s mládežou, konkrétne v celoslovensky pôsobiacej Detskej organizácii FÉNIX, o.z. téma konferencie ju zaujala a tak rada prijala naše pozvanie.

Ďakujeme Jarke Kopčákovej, že nám v prvom bloku povedala viac o výsledkoch spojených so zdravím a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov (viac na: https://hbscslovakia.com). Chceli sme tak „šokovať“ mladých, aby sa zamysleli nad niektorými svojimi zlozvykmi, ktoré aj napriek tomu, že ich robia aj dospelí, nie sú správne a mali by sa niektorých zlozvykov vyvarovať, ak samozrejme nechcú, aby to malo zlý vplyv na ich vývin.

Po prvom bode programu sme si pre mladých pripravili aktivitku, aby sme ich viac vtiahli do témy a zároveň sa od nich dozvedeli, ako vnímajú život v Sobranciach a jeho okolí. Spomedzi účastníkov konferencie sme vybrali 5 dobrovoľníkov a ostatných sme medzitým rozdelili do 5 skupín. Vybraní piati dobrovoľníci si na chvíľu mohli vyskúšať rolu lídra skupiny a následne si vybrali jednu skupinu, s ktorou potom podľa inštrukcií odpovedali na otázky:

1) Čo sa zmenilo v našom meste od našej poslednej návštevy ?
Každá skupina dostala zozbierané podnety od ich rovesníkov z predošlých konferencií. Chceli sme tak porovnať, či sa u nich niečo za posledné 2 roky zmenilo a ak áno, tak čo, aby sme poznali realitu priamo od mladých, ako ju vnímajú oni sami.

2) Prečo mladí nie sú aktívni? Plus pomenujte problém.

3) Čo by vám pomohlo byť aktívnejší ? Čo vám tu vo vašom meste, vo vašom okolí chýba ?

4) Viete, kto by vám vo vašom okolí mohol s vašimi problémami pomôcť ?

Následne svoje odpovede na tieto otázky mali za úlohu aj odprezentovať ostatným účastníkom a prípadne odpovedať na otázky. Cieľom tejto aktivity bolo, aby sa mladí naučili komunikovať v skupine, rozdeliť si úlohy, diskutovať najprv so svojimi rovesníkmi na dôležité témy a zároveň svoje názory aj odprezentovali a diskutovali o nich. Aj z ich slov vieme, že nemajú často takúto možnosť a radi by privítali aby tak mohli robiť častejšie. Do diskusií za zapojili aj vážené dámy, ktoré si vo svojom nabitom programe našli čas a poctili nás svojou prítomnosťou a aktívnym prístupom. Svoju pomocnú ruku podala PaedDr. Lívia Kaššajová ako zástupkyňa mesta Sobrance a zároveň vedúca školského úradu mesto Sobrance, pani Mgr. Denisa Viňanská – SOŠ Sobrance, predsedkyňa občianskeho združenia Villa Szobránc spoločne s pani Paula Zoľáková, referent knižnično-informačných služieb a kultúrnych podujatí.

Na aké zaujímavé zistenia sme prišli môžete vidieť na obrázku:

V druhom bloku vznikol priestor pre prezentovanie svojich zámerov a činností pre zástupcov z mládežníckych organizácii, samospráv či žiackych školských rád. Ďakujeme Radovanovi Pastyrikovi (vedúci folklórneho súboru Viničiar), že sa s nami podelil o informácie, kde sa dá v Sobranciach zapojiť do aktivít a v neposlednom rade aj ponúkol svoju vlastnú pomoc, ak by niekto nevedel ako začať alebo na koho sa obrátiť. Vďaka patrí tiež Rišovi Šelemanovi, ktorý nám vysvetlil ako funguje Žiacka školská rada v ktorej pôsobí a povedal nám tiež to, aké prínosy môže mať pôsobenie v rade nielen pre jeho okolie, ale aj pre neho samotného. Spomenul tiež, že je členom Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja, ktorej úlohou je vytvárať lepšie podmienky pre ŽŠR a zároveň ich zastupovať a hľadať spôsoby, ako zabezpečiť ich efektívnejšie fungovanie a rozšírenie aj na školy, kde to nefunguje alebo funguje len formálne.

Po spoločnej fotografii a krátkom občerstvení sa nasledoval tretí blok. V ňom sme vytvorili bezpečný priestor pre komunikáciu medzi mladými a zástupcami dôležitých dospelých v podobe panelovej diskusie do ktorej pozvanie prijali vyššie spomínané dámy, pani Lívia Kaššajová ako zástupkyňa mesta Sobrance a zároveň vedúca školského úradu mesto Sobrance, pani Paula Zoľáková, referent knižnično-informačných služieb a kultúrnych podujatí, vyššie spomínaný Radovan Pastyrik a Richard Šeleman. Do diskusie sa zapojil aj predseda RMKK Marián Švekuš.

V diskusii vznikali nápady, prijímali sa podnety či vytvárali dohody o aktívnejšej spolupráci a vyššej participácii mladých ľudí v Sobranciach a okolí.

Počas diskusie tiež zaznela od mladých smerom k mladým táto veta: „Aj keď spravíte malú zmenu v živote – môže to mať pre vás veľký efekt“. Preto skúšajme byť aktívnejší, skúšajme navzájom spolupracovať a nebojme sa nových výziev 🙂

Mladí dostali na konferencii v Sobranciach informáciu o možnosti posielať námety do mestských novín s názvom SOBRANČAN.

Špeciálne poďakovanie patrí pani Mgr. Márii Cinkaničovej riaditeľke CVČ a oddelenia mládeže, za možnosť využiť priestory CVČ / Klub mladých Sobrance. Žiaľ nás len pozdravila a musela odísť na mestské zastupiteľstvo, ktoré prebiehalo súbežne s našou konferenciou. Pani Mária dlhodobo pracuje s mladými v meste Sobrance a vytvára pre nich priestor na realizáciu a trávenie voľného času. Sama už niekoľkokrát ponúkla pomocnú ruku a zázemie pre mladých ľudí, aby sa mohli realizovať a aktívne sa zapájať do verejného a spoločenského života v meste Sobrance. Jedným z tých, ktorí si jej výzvu vypočul už dávnejšie, je aj už niekoľkokrát spomínaný Radovan Pastyrik, ktorý sa aktívne zapája do voľnočasových aktivít pre mladých v meste Sobrance.

Ak si zo Sobraniec alebo jeho okolia tak neváhaj a pridaj sa do teamu a realizuj svoje nápady sny. Prilož ruku k dielu a dotvorte si Sobrance, aby sa tu vám mladým sa tu fungovalo o niečo lepšie 😉

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami, Sobrančania, a držíme vám palce ;).

Na záver sa chceme ešte poďakovať Andrejovi Zelencovi, nášmu kameramanovi, za super video. Čekujteho, zdieľajte a lajkujte, ak sa vám páči 🙂 Tiež Martinovi Kuskuličovi za jeho podporu a pomoc pri logistike dôležitých účastníkov konferencie.

Vidíme sa ešte:

• dňa 17.12.2019 (utorok) v Spišskej Novej Vsi
• dňa 18.12.2019 (streda) v Trebišove
• dňa 19.12.2019 (štvrtok) v Košiciach

Autori príspevku: Miška & Majo

Post Author: Marián Švekuš