I. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMKK 2020

Program:

 1. Otvorenie a privítanie prítomných
 2. Schválenie orgánov Valného zhromaždenia – zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu Valného zhromaždenia.
 4. Predloženie potvrdení o členstve resp. žiadosti o členstvo v RMKK
 5. Prijímanie nových žiadateľov o členstvo v RMKK,
 6. Odstúpenie podpredsedov RMKK a voľba nových
 7. Prezentácia činnosti RMKK za rok 2018 a v roku 2019.
 8. Možnosti do ktorých sa RMKK môže zapojiť.
 9. Diskusia o zmene stanov RMKK.
 10. Rôzne
 11. Záver

Post Author: Marián Švekuš