I. NEFORMLÁLNE STRETNUTIE ORGANIZÁCIÍ PRACUJÚCICH S MLÁDEŽOU V KOŠICIACH

Začiatkom roka 2018 bolo pod hlavičkou Národnej agentúry Programu Erasmus + pre oblasť mládeže a športu so sídlom v Iuvente – Slovensom inštitúte mládeže spustené pilotné vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu Europe Goesl Local- Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv.

Jedná sa o projekt strategického partnerstva vyše 20 medzinárodných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi samosprávou, centrami voľného času, občianskymi združeniami, mládežníckymi či študentskými organizáciami, ale aj neformálnymi skupinami mladých ľudí pracujúcich s mládežou na území mesta Košice. Trojfázové školenie na tému práca s mládežou vyvrcholilo 20.- 21.4.2018 Slovensko-českou konferenciou kde svoju činnosť, výstupy z prieskumov či pozitívne príklady z praxe v práci s mládežou prezentovali lokálne tímy z Nitry, Zbyňova, Rabče, Handlovej, Štúrova, Heľpy, Banskej Bystrice, Hažlína, Zvolena a Košíc. Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia viacerých samospráv, starostovia a primátori.
Cieľom projektu je podporovať uznanie práce s mládežou, realizáciu práce s mládežou a zvyšovanie kvality práce s mládežou ako súčasť lokálnej mládežníckej politiky.

Košický tím, ktorý sa vzdelávania zúčastnil si na základe nadobudnutých poznatkov a odporúčaní odborníkov vytvoril stratégiu pre naplnenie cieľov projektu na území mesta Košice. V prvej fáze zmapoval situáciu v oblasti práce s mládežou v meste Košice. V prieskume sme sa zamerali na angažovanosť mladých ľudí na súčasnom dianí v Košiciach. Zaujímalo nás, koľko voľného času majú mladí ľudia, ako využívajú svoj čas, ako sa zapájajú do diania v Košiciach, v akých organizáciách pôsobia, čo by chceli v našom meste zmeniť alebo zorganizovať. Dotazník vyplnilo približne 450 respondentov.

Doplnený o posily si tím v zložení zástupcov mládežníckych a študentských organizácií následne začiatkom roka 2019 v Ružomberku vytvoril Akčný plán pod dohľadom skúsenej mentorky pôsobiacej v oblasti mládeže niekoľko rokov. Košický akčný plán má za ambíciu vytvoriť mapu potrieb mladých ľudí ako aj organizácií pôsobiacich v meste Košice pracujúcich s mládežou. Ďalším cieľom je vytvorenie platformy organizácií, ktoré majú vehementný záujem systematicky riešiť situáciu mládeže v metropole východu.

Prvého stretnutia sa zúčastnilo 20 organizácií reprezentujúcich záujmy mladých s regionálnou ale aj lokálnou pôsobnosťou.

Na prvom stretnutí sme diskutovali hlavne o súčasnej situácií práce s mládežou v Košiciach. Po úvodných zoznamovacích aktivitách sme spracovali SWOT analýzu súčasnej situácie práce s mládežou v Košiciach a diskutovali o následných krokoch, ktoré by sme spoločne vedeli uskutočniť.

Viaceré organizácie privítali túto aktivitu čo nás veľmi teší a zhodli sme sa na tom, že by bolo vhodné opakovať tieto stretnutia aj s ďalšími organizáciami.

Je tu cítiť dopyt a potrebu opakovať častejšie tieto stretnutia a vytvárať tak priestor na spoločné projekty 😉

Post Author: Marián Švekuš