Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Michalovce

Priestory Hotela Družba boli miestom, kde sme absolvovali predposlednú zo série
Konferencií mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými.
Opäť sme sa vyčerpávajúcim spôsobom prostredníctvom vopred stanovených otázok
dozvedeli od účastníkov konferencie, na čo sú právom hrdí, čo im chýba a čo by zmenili a ako
by k zmene vedeli prispieť. Po následnej prezentácii Správy o mládeži 2018 svoj priestor
dostali mladí úspešní ľudia, ktorí v rámci svojich prezentácii hovorili o iniciatíve Mother
flower, o dobrodružstve spojenom s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu, nielen
o študentskej organizácii BEST Košice, ale aj o zážitkoch prezidenta tejto organizácie.
Vypočuli sme si príbeh o tom, ako sa stať najmladším komunálnym poslancom mestskej časti
v Košiciach a v neposlednej rade boli odprezentované možnosti, ktoré v súčasnosti ponúka
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Na konferencii vystúpili aj zástupcovia národnej a regionálnej, resp. lokálnej úrovne politiky , ktorí
pridali svoje postrehy nielen z priebehu konferencie, ale mladým ukázali cestu, ktorou by
mohli úspešne naplniť svoje myšlienky a predstavy.

V Michalovciach sú mladí ľudia hrdí v prvom rade na históriu mesta, kultúrne ustanovizne
(kaštieľ, galéria a pod.) a úroveň kultúrneho vyžitia. Krásne námestie, parky, dostatok zelene
a neďaleká Zemplínska Šírava sú charakteristickým rysom Michaloviec. Mládež si uvedomuje
kvalitu vzdelania, ktorá sa im dostáva prostredníctvom základných a stredných škôl. Svoje
opodstatnenie vidia aj v Zemplínskom osvetovom stredisku. Pozitívom je aj rozvoj
zdravotníctva z kvalitatívneho hľadiska (nová nemocnica). Vysoko je cenený titul „Európske
mesto športu“, zvlášť bol vyzdvihovaný miestny zimný štadión. V rámci voľnočasových aktivít
je michalovská mládež rada za to, že v meste sú zriadené kino a hvezdáreň. Z dopravného
hľadiska sú spokojní s budovaním kruhových objazdov, v rámci služieb sú spokojní so
službami v obchodných centrách a kaviarňami.
V prvom rade mladým chýba absentujúca komunikácia medzi mladými ľuďmi a samotnou
samosprávou. Úroveň kultúrneho vyžitia nie je na požadovanej úrovni. Neexistujúca
infraštruktúra v podobe centra pre mládež (klubovne pre mladých) je príčinou, prečo je
pomerne málo podujatí a projektov pre samotnú mládež. Mladým chýbajú festivaly, nové
knižné tituly v knižnici, ale aj letné kino. Pre rozvoj športu by prospela rekonštrukcia
plavárne, nové cyklotrasy, alebo zriadenie skateparku. Dostatočne nie je rozvinuté jednak
dobrovoľníctvo a jednak cestovný ruch. Chýbajú nielen pracovné príležitosti pre mladých, ale
aj kvalitné cesty a chodníky a v neposlednom rade aj parkoviská.
Mládež v Michalovciach navrhuje zmeniť už samotný prístup volených predstaviteľov mesta
k mládeži, aby si ich nielen vypočuli, ale aj rešpektovali ich názory. Navrhujú navýšiť z
kvantitatívneho hľadiska počet kultúrnych podujatí, pri niektorých už existujúcich dbať ešte
viac na ich kvalitatívnu stránku. Pre školskú samosprávu spočívajú odporúčania vo forme
obnovy telocvične, resp. jej zriadenia, kde chýba a v prehodnotení školskej stravy. V oblasti
dopravy by uvítali väčší počet bezplatných parkovacích miest, viac finančných prostriedkov
do opravy ciest ako aj prehodnotenie fungovania mestskej hromadnej dopravy (z hľadiska
počtu nasadených dopravných prostriedkov a z hľadiska ich časového nastavenia medzi
jednotlivými časťami mesta). Medzi priority by mali patriť aj rekonštrukcia rekreačných
zariadení a úroveň osvetlenia verejných priestranstiev.

Mládež v Michalovciach si uvedomuje, že ak majú byť rešpektované a presadené ich názory,
postoje a myšlienky, nemôžu byť ticho („musí byť o nás počuť“). Je tu evidentný záujem
prispieť k rozvoju mládežníckej politiky. Sú ochotní tomu venovať aj značnú časť zo svojho
voľného času. Uvedomujú si nutnosť vytvorenia organizácie, resp. komunity mladých, ktorá
by zastupovala ich záujmy a prostredníctvom ktorej by sa riešili všetky záležitosti, ktoré majú
dopad na život mládeže v Michalovciach a v okrese samotnom. K zlepšeniu postavenia
mládeže vedia prispieť účasťou na rôznych projektoch, diskusiách, anketách, venujúcich sa
mládeži. Festivaly pre mládež by mali tvoriť súčasť spoločenského vyžitia.


Fotky z podujatia nájdete TU

Cyklus Konferencií bol podporený z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš