Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Rožňava

Už piaty ročník Konferencie mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými pokračovali v reprezentatívnych priestoroch radnice mesta Rožňava. Ciele, ktoré sme si vopred stanovili sme naplnili do bodky 1) účasť na konferencii vyše 70 mladých ľudí 2) zber podnetov a potrieb mladých ľudí z Rožňavského okresu – dozvedeli sme sa na čo sú hrdí mladí ľudia z Rožňavského okresu, čo im v ich meste alebo obci chýba, ale aj to ako oni vedia prispieť k zmene k lepšiemu 3) odprezentovali sme výstupy so Správy o mládeži za rok 2018 4) za mesto Rožňava sme mali tú česť privítať pani Janku Mičudovú vedúcu Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, ktorá ocenila našu iniciatívu a tiež si vypočula názory mladých ľudí na situáciu v meste Rožňava. 5) svoje aktivity následne odprezentoval Rožňavský mládežnícky parlament 6) svoju cestu k poslaneckému kreslu odprezentoval nezávislý poslanec Michal Drengubiak, ktorý veríme, že motivoval miestnu mládež 7) informovali sme mladých o možnostiach, ktoré poskytuje mladým IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 8) motivovali sme účastníkov prezentáciami úspešných mladých ľudí, ktorí sa dokázali presadiť a robia to čo ich baví a napĺňa. Ďakujeme za možnosť organizovať našu konferenciu už po 5 krát v týchto nádherných priestoroch vedeniu mesta. Ďakujeme aj stredným školám v Mesto Rožňava, za uvoľnenie žiakov na toto podujatie. Veľmi si vážime váš prístup a ochotu pomôcť mladým. Veľká vďaka patrí aj mladým ľuďom, ktorí sa zúčastnili a aktívne sa zapájali.

Mladí ľudia v okrese Rožňava sú hrdí predovšetkým na pamiatky (hrad Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar a pod.) a krásy prírody. Hrdosť je pestovaná aj vďaka kultúre s dôrazom na folklór. Vyzdvihované sú aj možnosti vzdelávania a jeho úrovne. Významný prínos je badateľný v pôsobení Rožňavského mládežníckeho parlamentu.
Mladí ľudia pociťujú nedostatok centier pre mládež (alebo mládežníckych klubov), v rámci ktorých by prebiehala mládežnícka voľnočasová aktivita rôzneho charakteru (šport, kultúra, vzdelávanie a pod.). Veľmi výrazne rezonovala aj potreba zriadenia kina a krytej plavárne. Ako výrazný nedostatok vníma rožňavská mládež aj absenciu obchodných (nákupných) centier. Rožňavskému okresu chýba diaľnica, je potrebné budovať cyklotrasy, parkovacie miesta a zlepšovať stav ciest. Dôležitou témou je potreba prepojenia mestskej hromadnej dopravy mesta Rožňavy s okolitými obcami.
Mladí ľudia by radi videli jednak zmeny v podpore voľnočasových, kultúrnych a športových aktivít zo strany mesta Rožňava a jednak zmeny v rámci športovej infraštruktúry (budovania športovísk ako napr. futbalových ihrísk a pod.). Pre samosprávu je tu návrh zaoberať sa tvorbou pracovných miest pre mladých. Zo strany mladých je tu aj návrh na efektívnejšiu organizáciu dopravy medzi mestom a obcami, zvýšenie počtu autobusových spojov, rekonštrukciu autobusovej stanice. V oblasti výstavby je dôraz kladený na výstavbu detských ihrísk na sídliskách, revitalizáciu parkov, zabezpečenie bezbariérovosti chodníkov, zlepšenie stavu ciest, rekonštrukciu kúpaliska, opravu internátu a nemocničného zariadenia. Je nutné dbať zvýšenú pozornosť na životné prostredie ako aj potreba umiestniť väčší počet košov na psie exkrementy. V už existujúcich obchodoch navrhujú skvalitniť ponúkaný tovar a služby. Dôležitou stránkou sú aj medziľudské vzťahy. Je žiaduce, aby došlo k zmene prístupu k ľuďom, aby došlo k uvedomeniu si, že sme si všetci rovní.
Hlavným heslom mladých na konferencii bolo „Nebyť ticho“. K zmene by prispeli aktívnejšou spoluprácou s mestom Rožňava a volenými orgánmi mesta, napr. formou návrhov, nápadov, alebo podnetov. Plánujú byť aktívnejší v zapájaní sa do rôznych aktivít a podujatí a využívať svoj talent. Na školách plánujú svoju aktívnu účasť v školských projektoch a pri najbližšej príležitosti plánujú využiť svoje volebné právo.

Fotky z podujatia nájdete TU

Post Author: Marián Švekuš