Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Trebišov

Už piaty ročník Konferencie mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými pokračovali (po Gelnici 15.03.2018)
v nádherných priestoroch Múzeum Trebišov.

Ciele, ktoré sme si vopred stanovili sme naplnili do bodky
– účasť na konferencii vyše 50 mladých ľudí
– zber podnetov a potrieb mladých ľudí z Trebišovského okresu
– prezentácia výstupov so Správy o mládeži za rok 2018
– oboznámiť mladých ľudí o veľkosti významnej osobnosti, žijúcej v ich meste Júliusom Andrássym
– informovali sme mladých o možnostiach, ktoré poskytuje mladým IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
– motivovali ich prezentáciami úspešných mladých ľudí, ktorí sa dokázali presadiť a robia to čo ich baví a napĺňa
– urobili si prehliadku Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove

Trebišovská mládež je hrdá nielen na kaštieľ Andrássyovcov, ktorého súčasťou je Múzeum a
kultúrne centrum južného Zemplína, ale aj na susediaci park. Účastníci konferencie nezabudli
spomenúť vinohradnícku oblasť Tokaj, v rámci ktorej sa vyrába tokajské víno. Uvedomujúc
si dôležitosť vzdelania, hrdí sú na štátne trebišovské gymnázium, z hľadiska športu výborné
meno robí mestu a okresu Trebišov hádzaná. Okrem toho kvitujú aj existenciu fitness centier
a zimného štadióna.
Veľkým problémom je nedostatok voľných pracovných miest (aj brigád) pre mladých. Tí
pociťujú aj nedostatok aktivít pre mladých, či už nedostatok kultúrnych podujatí a s tým
spojenú nedostatočnú podporu umenia (a umelcov), resp. neexistenciu miesta, kde by sa
mohli stretávať a tráviť voľný čas a voľnočasové aktivity (niečo na štýl Klubu mladých, alebo
telocvičňa). Uvítali by viac obchodných centier, ktoré by ponúkali aj zahraničný sortiment. V
oblasti dopravnej infraštruktúry za alarmujúcu považujú kvalitu ciest a chodníkov. Málo
prevencii sa venuje užívaniu drog.
V prvom rade mladí ľudia navrhujú zmeniť prístup k mladým zo strany starších (podporovať
ich myšlienky a aktivity). V rámci školskej samosprávy navrhujú zaviesť školské autobusy,
znásobiť počet kníh v knižniciach, zrekonštruovať telocvičňu a jedáleň na tamojšom
gymnáziu, dbať na osvetu v oblasti recyklácie. Pre miestnu a regionálnu samosprávu majú
odporúčania typu rekonštrukcie centra mesta, nemocnice, plavárne, ciest, chodníkov,
verejných toaliet. Sú za vybudovanie jednak cyklotrás a jednak útulkov pre bezdomovcov a
zvieratá. Samospráva by mala prehodnotiť intenzitu spojov MHD, zaoberať sa problémami
ako napr. otázkou vizuálneho smogu a prostitúcie. Pre nedostatok trávenia voľnočasových
aktivít by uvítali viac spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, resp. viac kaviarní na
úrovni.
Mladí si uvedomujú angažovanie sa vo veciach verejných, ktoré je z ich strany nedostatočné a
čo by radi zmenili. Vedia si predstaviť vznik miesta, kde by sa mohli stretávať, organizovať
diskusie na spoločenské témy (o. i. aj otázky recyklovania, prostitúcie a pod.), usporadúvať
koncerty a pod. Aj prostredníctvom rôznych aktivít (využívajúc ich efektívne) by radi
získavali skúsenosti, na základe ktorých by mali vlastný názor na danú problematiku. Aktívne
zapájanie sa vo svojom okolí vidia aj cez dobrovoľníctvo, alebo účasť na projektoch, ktoré sú
dotované z prostriedkov EÚ.

Ďakujeme za možnosť organizovať našu konferenciu v týchto nádherných priestoroch pani riaditeľke Múzea pani Beate Kerestanovej ako aj stredným školám v meste Trebišov, za uvoľnenie žiakov na toto podujatie. Veľmi si vážime váš prístup a ochotu pomôcť mladým.
Veľká vďaka patrí aj mladým ľuďom, ktorí sa zúčastnili a aktívne sa zapájali.

Fotky z udalosti nájdete v našich fotoalbumoch na facebooku : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2118835498140003&type=1&l=4fef129aeb

Cyklus Konferencií bol podporený z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš